KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), niniejszym informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROMOR PHU z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Trzy Lipy 4/3, 80-172 Gdańsk, NIP 9571070582, REGON: 221952821
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego, które nie wymaga Pani/Pana odrębnego wyrażenia zgody na ich przetwarzanie na potrzeby aktualnej rekrutacji (patrz art. 4 ust. 11 Rozporządzenia RODO).
3. Może Pan/Pani w każdej chwili zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. W tym celu może Pani/Pan kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rodo@romor.pl
4. Inspektor danych osobowych powołany przez Administratora: Jacek Witt, email: jwitt@meridian-kd.pl
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania tj. rekrutacji, bądź wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu.
6. Dane osobowe, które powierza Pani/Pan Administratorowi, przechowywane są w bazie, która jest zabezpieczona w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją.
8. Dane osobowe przechowywane będą na serwerach zlokalizowanym w Polsce i/lub na serwerach znajdujących się w Państwach trzecich. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane ponadto do następujących podmiotów: armatorów i pracodawców polskich oraz zagranicznych mających siedzibę na terytorium państwa należącego do UE/EOG oraz państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony operacji przetwarzania danych osobowych wg decyzji Komisji Europejskiej jak również państwa, które nie uzyskało decyzji KE odnośnie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony operacji przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku przekazania w aplikacji/CV danych Najbliższego Członka Rodziny (Next of Kin), niniejszym zobowiązuje się Pani/Pan do przekazania Najbliższemu Członkowi Rodziny w imieniu Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, tzw. profilowaniu.
11. W przypadku zidentyfikowania przez Panią/Pana nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923), przy ul. Stawki 2.